6. bienální konference CASA 2021

NOVÝ TERMÍN KONFERENCE

17. – 18. 4. 2021

Propuknutí pandemie COVID-19 v minulém roce vedlo k zrušení bienální
konference CASA. Přestože nepříznivý vývoj pandemie nadále trvá, rozhodli jsme, že se bienální konference uskuteční tento rok. Konference bude probíhat online na platformě ZOOM.

Shodně s minulým rokem pojímáme konferenci jako „asociační“ a vedenou
primárně v češtině. „Asociačním“ charakterem máme na mysli nejen to, že se její účastníci budou rekrutovat z řad členů asociace, ale také že členům
asociace poskytne prostor pro setkání v jiné podobě, než činí každoroční Valné shromáždění. Smyslem konference je vytvořit prostor pro kritickou diskuzi nad současnými výzkumnými tématy rozvíjenými členy/členkami asociace v širších rámcích evropských či globálních antropologických komunit. Vítány jsou proto příspěvky na jakékoliv sociálněantropologické téma. Jelikož chceme účastníkům konference umožnit reflektovat aktuální dění a jeho vliv na akademickou praxi, otevíráme zcela novou výzvu k zasílání návrhů konferenčních příspěvků. To umožní zájemcům podat jak stejný návrh, který zaslali v loňském roce, tak návrh zcela nový. Stejně tak je možné podat návrh na konání stejných tematických panelů, workshopů, kulatých stolů či podobných aktivit, ale také navrhnout zcela nové.

Další zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit do čtvrtka 15. 4. 2021, 23:55 zde
Odkaz a heslo obdrží registrovaní v pátek 16. 4. 2021

KEYNOTE LECTURE

Joseph Grim Feinberg (Filosofický ústav AV ČR)

Úvahy o antropologii a filozofii

Předmětem této přednášky bude přemítání o vztahu mezi filozofií a sociokulturní antropologií. Na základě vlastních zkušeností se ptám, co přináší střet mezi těmito dvěma obory, které si tradičně kladly společnou otázku o významu člověka ve světě. Poukazuji na specifický přínos antropologie coby oboru, který dokáže kontextualizovat a „socializovat“ ideje. Když se antropologové odváží oslovit filozofy a mluví jejich řečí, mohou podnítit filozofy k tomu, aby chápali ideje jako součásti „kultury“, tj. společensky zakotveného souboru myšlenek a praxí. Antropologické pojetí kultury může prolomit to, co nazývám „kult filozofických osobností“ a překonat tendenci brát vážně jenom velká díla „velkých mužů“ dějin filozofie. Tato velká díla lze naopak antropologickým způsobem chápat jako projevy širokých kulturních sítí, v nichž se filozofie v jistém smyslu nachází všude. Ve druhé části přednášky ale obracím otázku a ptám se, co se mohou antropologové učit od filozofů. Navrhuji, že filozofická odvaha klást otázky, které jsou často až příliš velké a abstraktní, může podnítit antropology k tvořivému úsilí. Když jsou antropologové ochotni kontextualizovat tyto otázky, chápat je ne jako nadčasové a absolutní, ale jako otázky omezené kulturněhistorickým kontextem, mohou získat různé malé lokální poznatky a hledat souvislosti mezi nimi, logikou historického vývoje anebo historických zlomů a rozporuplností konceptů, které hýbou společnostmi a dějinami. Na konci přednášky uvedu příklad zkoumání pojmu autenticity a poukazuji na produktivní konfrontaci mezi antropologickými a filozofickými přístupy k tomuto pojmu. Snažím se dokázat, že právě takováto konfrontace může vést antropology a filozofy k novým poznatkům.

POPLATKY PŘI ONLINE ÚČASTI

Pro všechny účastníky zdarma

MÍSTO KONÁNÍ

Platforma ZOOM

PROGRAM

Odkaz na PDF soubor zde

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Martin Heřmanský
Jaroslav Klepal
Michal Lehečka
Daniel Sosna
Zdeněk Uherek
Markéta Zandlová

DALŠÍ INFORMACE

CFP v PDF: zde
info@casaonline.cz