Ladislav Holy Lecture 2020

ve spolupráci s

.

Etnologickým ústavem

Akademie věd ČR, v.v.i.

.

si Vás dovoluje pozvat na

.

LADISLAV HOLY

LECTURE 2020

.

kterou přednese

.

MARTIN FOTTA

Goethe University Frankfurt

.

Princíp domácnosti a námedzná práca:

O ekonomickej integrácii Calónov v

Brazílii a o možnostiach komparatívnej

analýzy

.

Diskutant: Yasar Abu Ghosh

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

.

Přednáška se uskuteční

.

25. ledna 2020 od 16.00

.

v prostorách

.

Etnologického ústavu AV ČR,

budova C, 3. patro, Horní sál

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1


Abstract

Môj príspevok vychádza z môjho doterajšieho etnografického výskumu v Bahii, na severovýchode Brazílie. Na jeho základe načrtnem jeden z možných komparatívnych modelov, na základe ktorého je možné analyzovať spôsoby, ktorými sa mnohé rómske komunity na oboch stranách Atlantiku ekonomicky začleňujú do spoločnosti. Moju argumentáciu rozviniem nasledovne: 1) v Bahii prislušníci a príslušníčky rómskej komunity Calónov trvajú na tom, že „(praví) Cigáni (Ciganos) nepracujú (trabalhar)“. Kultúrne hodnotnejšou je autonómna forma zárobku a to najmä obchodovanie a požičiavanie peňazí. 2) Práca (trabalho) je v Bahii – formovanej v minulosti otroctvom a marginálnym postavením v globálnom systéme – často považovaná za niečo, čo potenciálne degraduje a vedie ku neslobode (cativeiro). 3) Odmietanie práce Calónmi nie je však iba ideologickou inverziou hegemónneho ne-rómskeho sveta práce, ale poukazuje aj na hodnoty, ktoré sa Calóni snažia zachovavávať pri svojom začleňovaní sa do spoločnosti. Tieto hodnoty sú hodnotami, ktoré charakterizujú householding (princíp domácnosti, samozásobiteľstvo, gazdovanie), jeden zo štyroch všeobecných princípov ekonomického správania, ktoré Karl Polanyi definoval vo Veľkej Transformácii (1944). Kedže toto ‘samozásobiteľstvo‘ je integrované a operuje v prostredí, v ktorom dominuje trh, tak nemôže byť sebestačné, ani plne inštitucionalizované.

O přednášejícím

Martin Fotta působí jako výzkumný pracovník na Institutu etnologie Goetheho Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho současný výzkumný projekt je zaměřený na vliv tzv. podmíněných transferů (angl. conditional cash transfer, tj. finanční pomoci chudým domácnostem, která je podmíněná vykonáváním určité aktivity) na zadlužování domácností na venkově v Brazílii. Je autorem monografie From Itinerant Trade to Moneylending in the Era of Financial Inclusion (Palgrave Macmillan, 2018). Spolueditoval kolektivní monografie Gypsy Economy: Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century (Berghahn, 2016) a Money from the Government in Latin America Conditional Cash Transfer Programs and Rural Lives (Routledge, 2018). V zimním semestru akademického roku 2019-2020 působí v Praze jako hostující profesor na Katedře obecné antropologie, FHS UK.

[PDF ke stažení]
[Videozáznam na Youtube]