145. a 146. Gellnerovský seminář – Hana Červinková a Daniela Pěničková


Pozvánka

 

Česká asociace pro sociální antropologii

a Masarykova česká sociologická společnost

a dne 30. října ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Vás srdečně zvou na

 

145. a 146. Gellnerovský seminář

(založený Jiřím Musilem a Petrem Skalníkem v roce 1998)

 

ČTVRTEK 30. ŘÍJNA 2014 OD 16.30 HODIN

místnost Masaryk, 4. patro hlavní budovy New York University v Praze
Malé náměsto 2, Praha 1 – Staré Město (vchod z náměstí )
vystoupí: Hana Červinková
Paměť, dědictví a městský marketing v neoliberální éře

ČTVRTEK 27. LISTOPADU 2014 OD 16.30 HODIN

místnost Havel (dříve Richter), vedlejší budova New York University v Praze
Malé náměsơ  11, Praha 1 – Staré Město (vchod z pasáže)
vystoupí: Daniela Pěničková
Od Herberta Meada k Veeně Das: Emoce a morálka v psychologické antropologii

 

 

Zdeněk UHEREK,v.r., Alena MILTOVÁ,v.r., Daniela PĚNIČKOVÁ,v.r.

[PDF ke stažení]


PAMĚŤ, DĚDICTVÍ A MĚSTSKÝ MARKETING

V NEOLIBERÁLNÍ ÉŘE

 
Hana Červinková se bude ve své přednášce zabývat polskou Vratislaví – městem, jehož rychlý ekonomický rozvoj v posledních letech je všeobecně považován za příklad úspěšné transformační politiky vedení města. Poukáže na neoliberální charakter této politiky, která úzce souvisí s propojením ekonomické strategie rozvoje a městského marketingu. V příspěvku bude vyzdvižena klíčová role, kterou v tomto procesu hraje přístup vedení města ke kulturnímu dědictví a paměti.

 

doc. HANA ČERVINKOVÁ, Ph.D.

(Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha a Dolnoslezská univerzita, Wrocław, Polsko)

Hana Červinková získala titul Ph.D. na New School for Social Research v New Yorku v roce 2004 a docenturu složila v loňském roce na Dolnoslezské univerzitě ve Wrocławi. Je vědeckou pracovnicí Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze a vyučuje kulturní antropologii a pedagogiku na Dolnoslezské univerzitě v polské Vratislavi. Zde v roce 2003 založila Mezinárodní institut pro studium kultury a vzdělávání, který je dnes důležitým centrem programů mezinárodních studií a vědecké spolupráce. Je autorkou četných publikací na téma středoevropské transformace, antropologie města, pedagogické antropologie a akčního výzkumu. Je členkou prezidia Evropské asociace sociálních antropologů (EASA) a členkou Rady antropologie a vzdělávání v rámci Americké antropologické asociace.


OD HERBERTA MEADA K VEENĚ DAS:

EMOCE A MORÁLKA V PSYCHOLOGICKÉ ANTROPOLOGII

 

Euroamerické psychologické i klinické chápání tvorby emocí a jejich exprese je tradičně kontextualizováno v rovině niterních stavů a insƟ nktů jedince, kde je sociálně-kulturním a historickým faktorům s přesahem do morálního systému přisuzována role epifenoménu. Sociologie a antropologie sehrály historickou roli v tvorbě alternativního pohledu na emoce. Etnografi e zprvu nezápadních a posléze západních minorit ukázaly, že racionalita, morální zodpovědnost a intersubjekƟ vita hrají v expresi emocí klíčovou roli. Přednáška Daniely Pěničkové mapuje vývoj antropologických pohledů stavějících na průkopnících sociálního pohledu na psychicky konstruované procesy chování, jako byli G. H. Mead, J. Dewey, až po současné vize formované politickou a feministickou antropologií V. Das nebo C. Lutz. Prezentované koncepty ilustruje na příkladech své etnografi e závislosơ a léčby mezi naƟ vními americkými obyvateli v komparaci s etnografiemi psychických nemocí a sociálního utrpení dalších autorů ze střední Evropy a jižní a jihozápadní Asie.

DANIELA PĚNIČKOVÁ, Ph.D.

(CELLO FHS UK Praha; Anglo-American University Prague)

Daniela Pěničková absolvovala studium obecné antropologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a doktorské studium kulturní antropologie na University of Oregon, v rámci kterého provedla tříletý etnografický výzkum závislosti se západními Apači ve státě Arizona. Specializuje se na výzkum a publikační činnost v oblasti kulturní medicínské antropologie se zaměřením na komparativní studia evropských a nezápadních psychologických a medicínských modelů. Spolupracuje s FHS UK v Praze v oblasti výzkumu a výuky medicínské antropologie, přednáší sociální studia na Anglo-American University v Praze a pracuje jako projektová koordinátorka v programu migrace v nevládní organizaci MulƟ kulturní centrum Praha. V rámci neziskového sektoru se angažuje ve výzkumu a tvorbě změn politiky ČR v oblasti zdravotní péče a veřejného zdraví v kontextu migrace ze třetích zemí do EU.