Členství

 

Členství v české asociaci pro sociální antropologii je řádné a institucionální.

 

řádné členství

Řádným členem/členkou asociace se může stát každý studující nebo absolvent/ka oboru sociální antropologie nebo oboru příbuzného, jakož i kdokoli další se zájmem o rozvoj sociální antropologie, kdo se zavazuje respektovat stanovy a Etický kodex, jimiž se asociace řídí. Přijetí řádného člena/členky společnosti se děje na základě přihlášky projednané a přijaté předsednictvem asociace. Součástí členské přihlášky je stručný odborný životopis.

— přihláška k řádnému členství

institucionální členství

Istitucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo  asociace. Institucionálního člena zastupuje na valném shromáždění jedna fyzická osoba, která je  k tomuto účelu institucionálním členem zmocněná.

— přihláška k institucionálnímu členství


Členové a členky asociace mají právo:
a) účastnit se jednání valného shromáždění asociace;
b) být informováni o aktivitách asociace;
c) účastnit se všech aktivit určených pro členy/členky asociace;
d) podílet se na přípravě aktivit asociace;
e) volit a být voleni do řídících orgánů asociace;
f) mají hlasovací právo na valném shromáždění asociace a při korespondenčním hlasování (hlasování per rollam).

Členové a členky asociace mají povinnost:
a) řídit se Stanovami a Etickým kodexem asociace;
b) vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno asociace;
c) informovat předsednictvo asociace o změnách údajů vedených v seznamu členstva, zejména o změně aktuální elektronické adresy;
d) platit členské příspěvky na běžný kalendářní rok, jejichž výši stanoví valné shromáždění, se splatností nejpozději v den konání valného shromáždění daného kalendářního roku.