Volební a jednací řád

[PDF ke stažení]

Oddíl I – Jednací řád valného shromáždění

 1. Valné shromáždění České asociace pro sociální antropologii (dále CASA) vede a moderuje předseda/předsedkyně spolku, popřípadě místopředseda/ místopředsedkyně nebo člen/ka pověřený/á předsednictvem (dále jen předsedající)
 2. Na valném shromáždění je nejprve zvolen nadpoloviční většinou přítomných řádných členů/členek spolku zapisovatel/ka a dva ověřovatelé. Zapisovatel/ka z jednání valného shromáždění vyhotoví zápis, který do 30ti dnů předá předsedovi/kyni spolku a ověřovatelům. Ověřovatelé pak do 14ti dnů přímo do zápisu potvrdí správnost a úplnost zápisu (ověří zápis), popř. k zápisu připojí námitky, o nichž rozhodne následující valné shromáždění.
 3. Předsedající valného shromáždění zjišťuje z prezenční listiny přítomný počet členů a členek a na základě počtu přítomných stanovuje, zdali je valné shromáždění schopno se usnášet. Valné shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů/členek asociace (tzv. řádné valné shromáždění).
 4. Pokud předsedající konstatuje, že valné shromáždění není usnášeníschopné, přistoupí k vyvolání tzv. náhradního valného shromáždění, jehož usnášeníschopnost vychází z nominálního počtu přítomných členů/členek spolku (viz níže) a jež plynule naváže na řádné valné shromáždění.
 5. Předsedající valného shromáždění nechá v úvodu valného shromáždění schválit případnou přítomnost hostů a program schůze.
 6. Doplnění programu valného shromáždění nebo jeho změnu může navrhnout každý/á člen/ka spolku. O doplnění programu nebo jeho změně nechá předsedající hlasovat. Doplnění nebo změna je schválena nadpoloviční většinou přítomných členů/členek.
 7. Předsedající řídí a moderuje valné shromáždění podle schváleného programu.
 8. Pokud se jedná o volební valné shromáždění, je povinností předsedajícího vyvolat hlasování o volební komisi. Volební komise zajištuje realizaci a průběžnou kontrolu voleb v souladu s volebním řádem (viz oddíl III). Po skončení voleb komise zhotoví zápis, který bude ověřen předsednictvem. Členové a členky volební komise nesmí být součástí aktuálního předsednictva ani kandidovat do nově volených orgánů spolku.
 9. Zápis z jednání valného shromáždění je radou spolku zaslán všem členům/členkám spolku elektronicky a je umístěn na webové stránky spolku.

Oddíl II – Hlasování členské základny

 1. O jednotlivých bodech programu a usneseních se během členské schůze hlasuje zvlášť. Předsedající členské schůze moderuje hlasování a konstatuje výsledek.
 2. V důležitých případech, kdy je třeba rozhodnout bez možnosti svolat valné shromáždění, může předsednictvo nebo nadpoloviční většina všech členů a členek asociace využít možnost vyvolat hlasování per rollam.
 3. Při hlasování o níže vyjmenovaných záležitostech je pro odhlasování návrhu nutný souhlas 2/3 hlasujících členů asociace s hlasovacím právem: rozhodování o členství (vyloučení člena, přijetí člena/členky valným shromážděním); změny stanov; změny volebního řádu; změny Etického kodexu a směrnic, odvolání předsedy/předsedkyně; odvolání členů předsednictva a zánik asociace. Toto hlasovací pravidlo se váže ke všem formám hlasování (a to jak na řádném i náhradním valném shromáždění, tak při volbě per rollam ).Oznámení o hlasování, jeho obsahu a termínu rozesílá předsednictvo členstvu asociace alespoň 30 dnů před započetím hlasování elektronickou poštou.
 4. Při hlasování o ostatních (provozních) záležitostech asociace je pro odhlasování návrhu potřebná nadpoloviční většina hlasujících členů asociace s hlasovacím právem, a to jak na řádném i náhradním valném shromáždění, tak při volbě per rollam.  Oznámení o hlasování, jeho obsahu a termínu rozesílá předsednictvo členstvu asociace alespoň 30 dnů před započetím hlasování elektronickou poštou

Oddíl III – Volební řád

 1. Volební řád CASA stanovuje pravidla pro volbu orgánů spolku, tedy revizní komise, předsedy/předsedkyně, předsednictva (délku volebního období vymezují stanovy spolku).
 2. Pro potřeby volby orgánu spolku je zřízena volební komise (viz oddíl I) prostřednictvím hlasování během valného shromáždění, které je konáno na konci volebního období předchozího předsednictva.
 3. Kandidovat do orgánu spolku může každý jeho člen/ka, není-li to v rozporu se stanovami či etickým kodexem CASA. Kandidáta/kandidátku může navrhnout kdokoli z členské základny, přičemž navrhovaný/á s touto kandidaturou musí souhlasit, o čemž informuje volební komisi v nejkratší možné době.
 4. Hlasovat o složení orgánu spolku mohou všichni členové a členky spolku v souladu s tím, jak je vymezeno ve stanovách CASA.
 5. Členstvo je o budoucí volbě a kandidátech informováno prostřednictvím hromadného emailu minimálně 30 dní před otevřením hlasování.
 6. Revizní komise sestává ze tří členů/členek, jež nesmí být zároveň v předsednictvu nebo kandidovat do předsednictva. Volba probíhá per rollam a trvá 14 dní.
 7. Členem/členkou revizní komise se stávají tři kandidáti/ky s nejvyšším nominálním počtem hlasů.
 8. V souladu se stanovami spolku se předsednictvo skládá ze šesti členů/členek spolku (VII. 2. a).
 9. Volba předsednictva probíhá výhradně formou per rollam. Kandidáti/ky do orgánů spolku mohou v třicetidenní lhůtě před začátkem volby nechat prostřednictvím volební komise členské základně rozeslat svoje volební programy.
 10. Předseda/předsedkyně spolku je volen/a přímou volbou, která předchází volbě zbývajících pěti členů/členek předsednictva. Volby per rollam trvají 14 dní.  Výsledky jsou vyhlášeny do tří dnů od uzavření voleb.

  Volby zbývajících 5ti členů/členek předsednictva jsou otevřeny bezprostředně po vyhlášení výsledku volby předsedy/kyně. Neúspěšní kandidáti na tento post mohou kandidovat i do předsednictva, pokud svou kandidaturu oznámí souběžně s kandidaturou na předsedu/předsedkyni dle lhůt, stanovených volebním řádem. Volby per rollam trvají 14 dní. 

 11. Souhrnné výsledky jsou vyhlášeny do sedmi dnů od uzavření voleb. Volební komise informuje členy a členky o výsledcích voleb prostřednictvím hromadného emailu.
 12. O volbě orgánů spolku je volební komisí zpracován zápis, který je ověřen předchozím předsednictvem a jeho znění je bez zbytečného prodlení vyvěšeno na internetových stránkách spolku.

V Praze dne 30. 11. 2018