Stanovy České asociace pro sociální antropologii

[PDF ke stažení]

I. STATUS ČESKÉ ASOCIACE PRO SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGII, Z.S.

Česká asociace pro sociální antropologii, z.s. (dále jen asociace) je profesním spolkem sociálních antropologů a antropoložek, studentů a studentek tohoto oboru a oborů příbuzných a příznivců a příznivkyň, usilujících o rozvoj antropologie v akademické i veřejné sféře. Je součástí akademické obce České republiky a vyvíjí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb.

II. ČINNOST ASOCIACE

1. Cílem asociace je:
• podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání;
• reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli;
• popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností;
• vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku;
• udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.
2. Asociace pro dosažení svých cílů pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití. Usiluje o zvyšování kvality oboru, o dodržování pravidel a norem ve vědě a pedagogické praxi a dbá na dodržování etiky vědecké práce. Asociace svým členům poskytuje pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti. Asociace aktivně spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi a podílí se na globálním rozvoji oboru.
3. Česká asociace pro sociální antropologii provádí neziskovou činnost v souladu s přílohou č. 4 zákona 455/1991 Sb.

III. PROFESNÍ ETIKA

Asociace se hlásí k Etickému kodexu, schválenému Valným shromážděním asociace.
Členové a členky asociace při své výzkumné, publikační a pedagogické praxi dodržují zásady formulované v Etickém kodexu a respektují existující nálezy Etického panelu (blíže kapitola VII., bod 5), který řeší případy sporné a problematické praxe.
Etický kodex není součástí stanov, z profesního hlediska však má pro členy a členky asociace ekvivalentní důležitost jako stanovy. O jeho změnách může hlasovat pouze členstvo asociace podle podmínek, které stanoví Volební a jednací řád asociace

IV. ČLENSTVÍ

Členství v asociaci je následující:
• řádné;
• institucionální;
1. Řádným členem/členkou asociace se může stát každý studující nebo absolvent/ka oboru sociální antropologie nebo oboru příbuzného, jakož i kdokoli další se zájmem o rozvoj sociální antropologie, kdo se zavazuje respektovat stanovy a Etický kodex, jimiž se asociace řídí (viz dále). Přijetí řádného člena/členky společnosti se děje na základě přihlášky projednané a přijaté předsednictvem asociace. Součástí členské přihlášky je stručný odborný životopis.
2. Institucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo asociace. Institucionálního člena zastupuje na Valném shromáždění jedna fyzická osoba, která je k tomuto účelu institucionálním členem zmocněná.
3. Důvody zamítnutí žádosti o členství předsednictvo žadateli nesděluje. Proti zamítavému rozhodnutí předsednictva se může žadatel/ka odvolat k Valnému shromáždění prostřednictvím kteréhokoli řádného člena/členky asociace. O přijetí člena/členky bude následně rozhodovat členstvo spolku dle pravidel, stanovených Volebním a jednacím řádem.
Práva členů jsou pozastavena v případě nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu (tj. do konce daného kalendářního roku), a to až do okamžiku uhrazení závazku.
4. Členství v asociaci zaniká:
a) dobrovolným ukončením členství v asociaci na základě písemného oznámení;
b) úmrtím člena/členky nebo zánikem právnické osoby;
c) v případě, že člen/ka neuhradí členské příspěvky po dobu delší než 2 kalendářní roky;
d) vyloučením na základě rozhodnutí valného shromáždění, pokud člen/ka zásadním způsobem poruší další povinnosti člena/členky asociace; v tomto případě předsednictvo předkládá valnému shromáždění stanovisko Etického panelu (viz kapitola VII., bod 5 stanov) ustaveného předsednictvem ad hoc, O vyloučení člena/členky bude rozhodovat členstvo spolku dle pravidel, stanovených Volebním a jednacím řádem.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENSTVA

1. Členové a členky asociace mají právo:
a) účastnit se jednání valného shromáždění asociace;
b) být informováni o aktivitách asociace;
c) účastnit se všech aktivit určených pro členy/členky asociace;
d) podílet se na přípravě aktivit asociace;
e) volit a být voleni do řídících orgánů asociace;
f) mají hlasovací právo na valném shromáždění asociace a při korespondenčním hlasování (hlasování per rollam).

2. Členové a členky asociace mají povinnost:
a) řídit se Stanovami a Etickým kodexem asociace;
b) vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno asociace;
c) informovat předsednictvo asociace o změnách údajů vedených v seznamu členstva, zejména o změně aktuální elektronické adresy;
d) platit členské příspěvky na běžný kalendářní rok, jejichž výši stanoví valné shromáždění, se splatností nejpozději v den konání valného shromáždění daného kalendářního roku.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje předsednictvo.
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti členského příspěvku rozhoduje předsednictvo.

VI. SEZNAM ČLENŮ A ČLENEK

1. Asociace vede seznam členů a členek. V seznamu se u každého člena/členky uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, dosažené tituly, afiliace, elektronická adresa. S údaji se nakládá v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. Zápisy, změny a výmazy ze seznamu členů a členek provádí předsednictvo. Předsednictvo provede zápis nového člena/členky do seznamu členů nebo výmaz člena/členky ze seznamu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich prokazatelně dozví.
3. Seznam členů a členek asociace je veřejný. Na webových stránkách asociace jsou z vedených údajů zveřejněna pouze jména, příjmení a členská čísla.

VII. ORGÁNY ASOCIACE

1. Valné shromáždění asociace

a) Valné shromáždění asociace je nejvyšším orgánem asociace. Rozhoduje o všech základních otázkách fungování asociace. Parametry a podmínky rozhodování členské základny dále stanoví Volební a jednací řád, který je vyvěšen na stránkách asociace, ale není součástí stanov. Změnu Volebního a jednacího řádu je třeba odhlasovat dle pravidel v něm stanovených.
Valné shromáždění zejména:
• vyjadřuje se ke všem klíčovým dokumentům asociace: schvaluje stanovy asociace, Etický kodex asociace, určuje pravomoci a změny v pravomocích dalších orgánů asociace, rozhoduje o cílech a tematických zaměřeních asociace;
• schvaluje zprávy o činnosti jednotlivých orgánů asociace za období od posledního valného shromáždění;
• schvaluje zprávy revizní komise pro období od předchozího valného shromáždění;
• navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok;
• pro korespondenční hlasování (hlasování per rollam) navrhuje kandidáty na předsedu/předsedkyni asociace, na předsednictvo asociace a revizní komisi; volí revizní komisi;
• volí předsednictvo a předsedu/předsedkyni asociace
• zřizuje a rozpouští jednotlivé podoborové sekce asociace;
• schvaluje zánik asociace.

b) Valné shromáždění asociace svolává předsednictvo asociace. Schází se v souladu s § 248 občanského zákoníku (Předpis č. 89/2012 Sb.) jednou do roka. Oznámení o datu a místě konání valného shromáždění rozesílá předsednictvo společnosti alespoň 30 dnů před dnem konání pozvánkou, zaslanou členstvu elektronickou poštou, na které je uveden návrh programu jednání.
c) Předsednictvo je povinno svolat mimořádné valné shromáždění do jednoho měsíce po obdržení žádosti podepsané alespoň třetinou řádných členů/členek asociace.
d) Valnému shromáždění zpravidla předsedá a jeho jednání řídí předseda/předsedkyně asociace, v případě nepřítomnosti zastupovaný/á osobou, pověřenou předsednictvem asociace.
e) Valné shromáždění rozhoduje na základě hlasování dle Volebního a jednacího řádu asociace. Hlasování na valném shromáždění je veřejné, pokud se přítomní členové a členky v konkrétním případě nedohodnou jinak.

2. Předsednictvo asociace

a) Předsednictvo představuje statutární orgán asociace a sestává z šesti členů: z předsedy/předsedkyně, dvou místopředsedů/místopředsedkyň, hospodáře/hospodářky a dvou členů/členek. Kandidáti do předsednictva jsou navrhováni a představeni řádnými členy/členkami na valném shromáždění. Předsednictvo asociace je voleno per rollam dle Volebního a jednacího řádu asociace řádnými členy/členkami asociace, a to na dobu dvou let.

b) Předsednictvo řídí činnost asociace v období od valného shromáždění v intencích určených valným shromážděním. Předsednictvo zasedá nejméně dvakrát ročně.
c) Předsednictvo rozhoduje o všech otázkách fungování asociace, které jsou na předsednictvo delegovány valným shromážděním prostřednictvím stanov a usnesení valného shromáždění, a to zejména:
• zajišťuje informovanost členstva o aktivitách asociace;
• zpracovává a navrhuje valnému shromáždění hlavní směry činnosti asociace;
• svolává valné shromáždění;
• rozhoduje o přijetí nových členů a členek;
• vede registr členstva.
d) Člen/ka předsednictva se může vzdát své funkce v průběhu volebního období, na nějž byl/a zvolen/a.
e) V čele předsednictva stojí předseda/předsedkyně, v nepřítomnosti zastupovaný/á určeným místopředsedou/místopředsedkyní. Členové a členky předsednictva jsou voleni dle Volebního a jednacího řádu řádnými členy/členkami asociace bez specifikovaných funkcí, vyjma předsedy, který je volen zvlášť. O funkcích hlasují teprve členové a členky předsednictva.
f) Usnesením předsednictva asociace je návrh, pro nějž se vyslovila většina jeho přítomných členů a členek nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda asociace.
g) Předsednictvo asociace je na základě mandátu, který získalo ve volbách, oprávněno vyjadřovat se jménem organizace v kauzách, které rezonují se základními hodnotami naší disciplíny, jako jsou porozumění, kritická reflexe, svoboda projevu, nebo otevřenost jinakosti. Podmínkou takového vyjádření bude jednohlasná shoda všech šesti členek a členů předsednictva na legitimitě a potřebnosti rychlé reakce. Nebude-li v předsednictvu shoda, bude vypsána anketa mezi členstvem asociace, v níž bude o výsledku rozhodovat nadpoloviční většina hlasujících.

3. Předseda/předsedkyně asociace

a) Předseda/předsedkyně asociace je volen/a per rollam dle Volebního a jednacího řádu asociace řádnými členy/členkami asociace, a to na dobu dvou let.
b) Svolává a řídí předsednictvo asociace a zpravidla i valné shromáždění.
c) Reprezentuje asociaci a vystupuje jejím jménem.
d) V případě potřeby zřizuje ad hoc pracovní skupiny pro plnění úkolů, jimiž byl pověřen/a, nebo jež považuje za důležité pro chod asociace a organizaci jejích akcí.
e) Svolává mimořádné zasedání předsednictva na písemnou žádost alespoň poloviny jeho členů, a to nejdéle do 14 dnů.
f) Spolu s hospodářem/hospodářkou je zodpovědný za hospodaření asociace.
g) Předsedu/předsedkyni mohou v průběhu volebního období odvolat pouze členové a členky asociace dle pravidel, určených Volebním a jednacím řádem. O hlasování o odvolání předsedy/předsedkyně per rollam může rozhodnout předsednictvo dvoutřetinovou většinou nebo na základě písemného požadavku více než jedné třetiny řádných členů a členek asociace.
h) Předseda je zároveň jednatelem asociace.

4. Revizní komise

a) Revizní komisi tvoří tři revizoři/revizorky. Kandidáti/kandidátky na funkci revizora/revizorky asociace jsou navrhováni a představeni řádnými členy/členkami na valném shromáždění. Revizoři/revizorky jsou voleni valným shromážděním dle Volebního a jednacího řádu asociace, a to na dobu dvou let.
b) Revizoři:
• vykonávají dohled nad účetnictvím a hospodářskou činností a posuzují majetkoprávní akty asociace;
• kontrolují termínové a věcné plnění úkolů, ke kterým byly orgány asociace zavázány valným shromážděním;
• schvalují účetní uzávěrku;
• podávají zprávu valnému shromáždění.
c) Revizoři mají v případě zjištěných nesrovnalostí v hospodaření asociace povinnost vyžádat okamžitý zásah a opatření. K tomu, podle povahy věci, mají právo vyzvat předsedu/předsedkyni nebo předsednictvo asociace.

5. Etický panel a procedury jednání etického panelu

Etický panel ustavuje ad hoc předsednictvo asociace k řešení eticky sporných situací, které se týkají profesního působení členů/členek asociace. Etický panel lze ustavit i za účelem vypracování stanoviska asociace k etickému rozměru působení členů/členek asociace, které členové/členky potřebují pro jednání s jinými právnickými či fyzickými osobami. O ustavení etického panelu může požádat každý řádný člen/ka asociace.
Předsednictvo asociace rozhoduje o ustavení a jmenování Etického panelu do 30 dnů od obdržení žádosti o ustavení etického panelu.

Etický panel je alespoň tříčlenný, z jeho středu se volí mluvčí etického panelu. Člen/ka etického panelu nemusí být členem/členkou asociace. V kompetenci etického panelu je připravovat podklady, analýzy, vypracovávat posudky a případně dávat doporučení předsednictvu a členstvu asociace. V případech závažného porušení profesní etiky může etický panel navrhnout předsednictvu vyloučení člena/členky z asociace.

Etický panel přistupuje k projednání záležitosti, kvůli které byl ustaven, rychle, odpovědně a vykazatelně. Se stanovisky a nálezy etického panelu bude nakládáno v souladu s charakterem projednávané záležitosti a v souladu s platnou legislativou a etickým kodexem CASA.

6. Volební komise

Volební komise je volená ve shodě s Volebním a jednacím řádem valným shromážděním. Tvoří ji minimálně tři osoby. Členové/členky volební komise nemohou být zároveň kandidáty na předsedu/předsedkyni, do předsednictva a do revizní komise. Komise je vázaná mlčenlivostí o volbě jednotlivých členů/členek.

VIII. ODBORNÉ SEKCE

a) Valné shromáždění asociace může zřizovat a rozpouštět odborné sekce. V jejich čele stojí výbor, volený členy příslušné odborné sekce.
b) Sekce za svoji činnost odpovídají předsednictvu.

IX. PŘÍJMY A MAJETEK ASOCIACE

1. Prostředky na svou činnost získává asociace z členských příspěvků a dotace AV ČR na projekty, případně ze sponzorských darů a z dalších příjmů z činnosti. Část nákladů může asociace hradit z příjmů (vstupné na kulturní akci, konferenční poplatek, prodej publikací) a dalších dotací.
2. Majetek asociace spravuje předsednictvo.

X. SÍDLO ASOCIACE

Česká asociace pro sociální antropologii, z.s. sídlí na adrese:
Národní 3
110 00 Praha 1

XI. ZMĚNY STANOV A ZÁNIK ASOCIACE

1. Změny stanov asociace schvaluje valné shromáždění ve shodě s Volebním a jednacím řádem asociace.
2. Zánik asociace schvaluje valné shromáždění ve shodě s Volebním a jednacím řádem asociace.

XII. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím valným shromážděním České asociace pro sociální antropologii, z.s. dne 11. 1. 2008. Novelizace byla schválena hlasováním per rollam dne
10. 12. 2012. Druhá novelizace byla schválena hlasováním per rollam dne 12. 2. 2015. Třetí novelizace byla schválena per rollam dne 30. 11. 2018.

XIII. ÚČINNOST

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.