Stanovy České asociace pro sociální antropologii (verze 2015)

[PDF ke stažení]

I. STATUS ČESKÉ ASOCIACE PRO SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGII, z.s.

Česká asociace pro sociální antropologii, z.s. (dále jen asociace) je spolkem profesionálních akademických pracovníků a pracovnic v sociální antropologii, absolventů a absolventek magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců a příznivkyň z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České republiky a vyvíjí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb.

II. ČINNOST ASOCIACE

1. Cílem asociace je:

 • podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání;
 • reprezentovat českou sociální antropologii vůči vládním, veřejnoprávním a nevládním organizacím a na mezinárodním antropologickém poli;
 • popularizovat výsledky sociální antropologie mezi širší veřejností;
 • vytvářet vazby mezi sociálními antropology a odborníky příbuzných oborů v ČR i v mezinárodním měřítku;
 • udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými oborovými organizacemi v České republice a v zahraničí.

2. Asociace pro dosažení svých cílů pořádá odborné konference, přednášky a semináře, připravuje a vydává publikace, vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení vzdělávání a výzkumu v oboru a nabízí poznatky sociální antropologie k praktickému využití. Usiluje o zvyšování kvality oboru, o dodržování pravidel a norem ve vědě a pedagogické praxi a dbá na dodržování etiky vědecké práce. Asociace svým členům poskytuje pomoc či asistenci při výzkumné a další badatelské činnosti. Asociace aktivně spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi a podílí se na globálním rozvoji oboru.

III. PROFESNÍ ETIKA

Asociace se hlásí k Etickému kodexu schválenému valným shromážděním asociace.

Členové asociace při své výzkumné, publikační a pedagogické praxi dodržují zásady formulované v Etickém kodexu a existující nálezy Etického panelu (blíže kapitola VII., bod 5), který řeší případy sporné a problematické praxe.

IV. ČLENSTVÍ

Členství v asociaci je následující:

 • řádné;
 • institucionální;
 • omezené.

1. Řádným členem asociace se může stát každý absolvent magisterského studia oboru sociální antropologie nebo oboru příbuzného se zájmem o rozvoj sociální antropologie, který se zavazuje respektovat stanovy a Etický kodex, jimiž se asociace řídí (viz dále).

Přijetí řádného člena společnosti se děje na základě přihlášky projednané a přijaté předsednictvem asociace. Tato členská přihláška musí obsahovat jména dvou stávajících řádných členů, kteří uchazeče k členství doporučí. Součástí členské přihlášky k řádnému členství je stručný odborný životopis.

2. Institucionálním členem asociace se může stát právnická osoba, která vykonává činnost v oboru sociální antropologie, souhlasí s cíli asociace a písemně požádá o členství, o kterém rozhodne předsednictvo asociace. Institucionálního člena zastupuje na valném shromáždění jedna fyzická osoba, která je k tomuto účelu institucionálním členem zmocněná.

3. Omezené členství je určeno především pro studenty oboru sociální antropologie a oborů příbuzných. Omezené členství se uděluje na základě přihlášky, kterou projedná a schválí předsednictvo asociace. Přihláška k omezenému členství musí obsahovat jména dvou stávajících členů asociace, a to buď s řádným, nebo omezeným členstvím, kteří uchazeče k členství doporučí.

V případě, že člen asociace s omezeným členstvím naplní podmínky pro řádné členství (zejména získá magisterský titul v oboru antropologie či oboru příbuzném), měl by o této skutečnosti neprodleně informovat předsednictvo a zažádat o změnu členství z omezeného na řádné. Žádosti o změnu členství následně schvaluje předsednictvo.

Důvody zamítnutí žádosti o členství předsednictvo žadateli nesděluje. Proti zamítavému rozhodnutí předsednictva se může žadatel odvolat k valnému shromáždění prostřednictvím kteréhokoli řádného člena asociace.

Práva členů jsou pozastavena v případě nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu (tj. do konce daného kalendářního roku), a to až do okamžiku uhrazení závazku.

4. Členství v asociaci zaniká:

a) dobrovolným ukončením členství v asociaci na základě písemného oznámení;

b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby;

c) v případě, že člen neuhradí členské příspěvky po dobu delší než 2 kalendářní roky;

d) vyloučením na základě rozhodnutí valného shromáždění, pokud člen zásadním způsobem poruší další povinnosti člena asociace; v tomto případě předsednictvo předkládá valnému shromáždění stanovisko Etického panelu (viz kapitola VII., bod 5 stanov) ustaveného předsednictvem ad hoc.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Členové asociace mají právo:

a) účastnit se jednání valného shromáždění asociace;

b) být informováni o aktivitách asociace;

c) účastnit se všech aktivit určených pro členy asociace;

d) podílet se na přípravě aktivit asociace.

Řádní členové společnosti mají kromě toho právo volit a být voleni do řídících orgánů asociace a mají hlasovací právo na valném shromáždění asociace a při korespondenčním hlasování (hlasování per rollam). Řádní členové mají právo dávat doporučení žadatelům o řádné a omezené členství.

Členové asociace s omezeným členstvím mají právo dávat doporučení žadatelům o omezené členství.

2. Členové asociace mají povinnost:

a) řídit se Stanovami a Etickým kodexem asociace;

b) vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno asociace;

c) informovat předsednictvo asociace o změnách údajů vedených v seznamu členů, zejména o změně aktuální elektronické adresy;

d) platit členské příspěvky na běžný kalendářní rok, jejichž výši stanoví valné shromáždění, se splatností nejpozději v den konání valného shromáždění daného kalendářního roku.

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje předsednictvo.

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti členského příspěvku rozhoduje předsednictvo.

VI. SEZNAM ČLENŮ

1. Asociace vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, dosažené tituly, afiliace, elektronická adresa.

2. Zápisy, změny a výmazy ze seznamu členů provádí předsednictvo. Předsednictvo provede zápis nového člena do seznamu členů/výmaz člena ze seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich prokazatelně dozví.

3. Seznam členů asociace je veřejný. Na webových stránkách asociace jsou z vedených údajů zveřejněna pouze jména a příjmení.

VII. ORGÁNY ASOCIACE

1. Valné shromáždění asociace

a) Valné shromáždění asociace je nejvyšším orgánem asociace. Rozhoduje o všech základních otázkách fungování asociace, zejména:

 • vyjadřuje se ke všem klíčovým dokumentům asociace: schvaluje stanovy asociace, Etický kodex asociace, určuje pravomoci a změny v pravomocích dalších orgánů asociace, rozhoduje o cílech a tematických zaměřeních asociace;
 • schvaluje zprávy o činnosti jednotlivých orgánů asociace za období od posledního valného shromáždění;
 • schvaluje zprávy revizní komise pro období od předchozího valného shromáždění;
 • navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok;
 • pro korespondenční hlasování (hlasování per rollam) navrhuje předsedu asociace, předsednictvo asociace a revizní komisi; volí členy revizní komise;
 • zřizuje a rozpouští jednotlivé podoborové sekce asociace;
 • schvaluje zánik asociace.

b) Valné shromáždění asociace svolává předsednictvo asociace. Schází se minimálně jednou za dva roky, zpravidla v souvislosti s výroční konferencí. Oznámení o datu a místě konání valného shromáždění rozesílá předsednictvo společnosti alespoň 30 dnů před dnem konání pozvánkou zaslanou členům elektronickou poštou, na které je uveden návrh programu jednání.

c) Předsednictvo je povinno svolat mimořádné valné shromáždění do jednoho měsíce po obdržení žádosti podepsané alespoň třetinou řádných členů asociace.

d) Valnému shromáždění zpravidla předsedá a jeho jednání řídí předseda asociace, nebo jej v jeho nepřítomnosti zastupuje osoba pověřená předsednictvem asociace.

e) Valné shromáždění rozhoduje na základě hlasování přítomných členů s řádným členstvím. Hlasování na valném shromáždění je veřejné, pokud se přítomní členové v konkrétním případě nedohodnou jinak. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných řádných členů asociace.

2. Předsednictvo asociace

a) Předsednictvo představuje statutární orgán asociace. Skládá se z předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře a dvou členů. Kandidáti předsednictva jsou navrhováni a představeni řádnými členy na valném shromáždění. Členové předsednictva asociace jsou voleni per rollam řádnými členy asociace, a to na dobu dvou let.

b) Předsednictvo řídí činnost asociace v období od valného shromáždění v intencích určených valným shromážděním. Předsednictvo zasedá nejméně dvakrát ročně.

c) Předsednictvo rozhoduje o všech otázkách fungování asociace, které jsou na předsednictvo delegovány valným shromážděním prostřednictvím stanov a usnesení valného shromáždění, a to zejména:

 • zajišťuje informovanost členů o aktivitách asociace;
 • zpracovává a navrhuje valnému shromáždění hlavní směry činnosti asociace;
 • svolává valné shromáždění;
 • rozhoduje o přijetí nových členů;
 • vede registr členstva.

d) Člen předsednictva se může vzdát své funkce v průběhu volebního období, na nějž byl zvolen.

e) V čele předsednictva stojí předseda, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje určený místopředseda. Členové předsednictva jsou voleni řádnými členy asociace bez specifikovaných funkcí. O nich hlasují teprve členové předsednictva.

f) Usnesením předsednictva asociace je návrh, pro nějž se vyslovila většina jeho přítomných členů nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda asociace.

3. Předseda asociace

a)Předseda asociace je volen per rollam řádnými členy asociace, a to na dobu dvou let.

b)Svolává a řídí předsednictvo asociace a zpravidla i valné shromáždění.

c)Reprezentuje asociaci a vystupuje jejím jménem.

d)V případě potřeby zřizuje ad hoc pracovní skupiny pro plnění úkolů, jimiž byl pověřen, nebo jež považuje za důležité pro chod asociace a organizaci jejích akcí.

e)Svolává mimořádné zasedání předsednictva na písemnou žádost alespoň poloviny jeho členů, a to nejdéle do 14 dnů.

f)  Spolu s hospodářem je zodpovědný za hospodaření asociace.

g)Předsedu mohou v průběhu volebního období odvolat pouze řádní členové asociace nadpoloviční většinou. O takovém hlasování per rollam může rozhodnout předsednictvo dvoutřetinovou většinou z počtu členů, nebo na základě písemného požadavku více než jedné třetiny řádných členů asociace.

4. Revizní komise

a) Revizní komisi tvoří tři revizoři. Kandidáti na funkci revizora asociace jsou navrhováni a představeni řádnými členy na valném shromáždění. Revizoři jsou voleni valným shromážděním nadpoloviční většinou přítomných členů, a to na dobu dvou let.

b) Revizoři:

 • vykonávají dohled nad účetnictvím a hospodářskou činností a posuzují majetkoprávní akty asociace;
 • kontrolují termínové a věcné plnění úkolů, ke kterým byly orgány asociace zavázány valným shromážděním;
 • schvalují účetní uzávěrku;
 • podávají zprávu valnému shromáždění.

c) Revizoři mají v případě zjištěných nesrovnalostí v hospodaření asociace povinnost vyžádat okamžitý zásah a opatření. K tomu, podle povahy věci, mají právo vyzvat předsedu nebo předsednictvo asociace.

5. Etický panel a procedury jednání etického panelu

Etický panel ustavuje ad hoc předsednictvo asociace k řešení konkrétních případů podezření z porušení Etického kodexu asociace nebo v případech, kdy se objeví požadavek zvážit spornou výzkumnou, publikační nebo pedagogickou praxi. O ustavení etického panelu může požádat každý řádný člen asociace.

Předsednictvo asociace rozhoduje o ustavení a jmenování Etického panelu do 30 dnů od obdržení žádosti o ustavení etického panelu.

Etický panel je alespoň tříčlenný, z jeho středu se volí mluvčí etického panelu. Člen etického panelu nemusí být členem asociace. V kompetenci etického panelu je připravovat podklady a analýzy a dávat doporučení předsednictvu a členům asociace. V případech závažného porušení profesní etiky může etický panel navrhnout předsednictvu vyloučení z asociace.

Etický panel přistupuje k projednání dané kauzy rychle, odpovědně a vykazatelně. Nálezy etického panelu jsou spolu s veškerou relevantní dokumentací bez prodlení zveřejňovány na stránkách asociace.

6. Volební komise

Volební komise je volená valným shromážděním. Tvoří ji minimálně tři osoby. Komise je vázaná mlčenlivostí o volbě jednotlivých členů.

VIII. ODBORNÉ SEKCE

a) Valné shromáždění asociace může zřizovat a rozpouštět odborné sekce. V jejich čele stojí výbor, volený členy příslušné odborné sekce.

b) Sekce za svoji činnost odpovídají předsednictvu.

IX. PŘÍJMY A MAJETEK ASOCIACE

1. Prostředky na svou činnost získává asociace z členských příspěvků a dotace AV ČR na projekty, případně ze sponzorských darů a z dalších příjmů z činnosti. Část nákladů může asociace hradit z příjmů (vstupné na kulturní akci, konferenční poplatek, prodej publikací) a dalších dotací.

2. Majetek asociace spravuje předsednictvo.

X. SÍDLO ASOCIACE

Česká asociace pro sociální antropologii, z.s. sídlí na adrese:

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Na Florenci 1420 / 3

110 00 Praha 1

XI. ZMĚNY STANOV A ZÁNIK ASOCIACE

1. Změny stanov asociace schvaluje Valné shromáždění. K usnesení o změně stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných řádných členů asociace.

2. Zánik asociace schvaluje Valné shromáždění. K usnesení o zániku asociace je třeba souhlasu dvou třetin všech přítomných řádných členů asociace.

XII. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím valným shromážděním České asociace pro sociální antropologii, z.s. dne 11.1.2008. Novelizace byla schválena hlasováním per rollam dne 10.12.2012. Druhá novelizace byla schválena hlasováním per rollam dne 12.2.2015.

XIII. ÚČINNOST

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.