Volební programy kandidátů do předsednictva CASA

Kandidáti na předsedu/předsedkyni

Adam Horálek

Souhlasil jsem s nominací na předsedu CASA s vědomím závazku, který činím jak vůči kolegům, tak i vůči oboru, který společně reprezentujeme. Věřím, že mezi námi je mnoho pověřenějších a kompetentnějších osob v mnoha oblastech, než jsem já. Pokud se mám zaměřit na to, čím bych mohl být osobně přínosem pro CASA v roli předsedy nebo člena předsednictva, pak jsou to následující oblasti:

 • institucionální zviditelňování CASA a antropologie v rámci české vědy. Chtěl bych prosazovat zviditelnění sociální antropologie v scientometrii české vědy (např. v rámci NAU, ale též například na půdě vědeckých společností).
 • zvýšení spolupráce napříč jednotlivými pracovišti – jak prostřednictvím zvaných přednášek, tak i společnými projekty apod.
 • snaha o to, aby CASA fungovala více jako platforma pro formování týmů napříč institucemi, a to i např. při podávání projektů.
 • větší otevření organizace – jsem zastáncem širší členské základny, a to např. v kontextu aplikované antropologie, vizuální antropologie a příbuzných audiovizuálních oborů apod.
 • podpora medializace sociální antropologie – aktivní podpora propagace a mediálního zviditelnění antropologických výzkumů, antropologů a antropologie jako vědy v českém éteru
 • sponzoring – věřím, že CASA má mnoho ušlechtilých cílů, ale i ty musí být materiálně „vyfutrované“ – tedy je potřeba zvýšit rozpočet instituce. To by nemělo být na úkor členských poplatků (jejich zvyšování), ale formou nárůstu dotací (rada vědeckých společností), darů či sponzoringu.

Markéta Zandlová

Do předsednictva CASA již kandiduji potřetí, poprvé na pozici
předsedkyně. V asociaci jsem od jejího založení a vždy jsem ji měla za důležitou platformu setkávání lidí, kterým je blízká antropologie, ať už ji studují, mají možnost se jí věnovat profesně, nebo se jejich profesní dráha odchýlila, ale zůstali s oborem nějak spjati. Čtyři léta, která jsem v předsednictvu strávila, jsem spolu s ostatními věnovala úsilí o další stabilizaci a posílení asociace.

Myslím, že se podařilo ledasco: dotáhnout novelizaci Stanov a vytvořit Volební a jednací řád; podpořit aktivity, vedoucí k revizi Etického kodexu (byť ta je ještě v procesu); zorganizovat pátou bienální konferenci CASA v Bratislavě a začít přípravy konference šesté, která se v důsledku COVID19 o rok opozdí, ale na jejíž přípravě intenzivně pracujeme; podpořit konference jiných subjektů; organizaci finančně stabilizovat. Máme nový web, podařilo se etablovat soutěž CASA o nejlepší studentskou práci, přibyly zhruba tři desítky členů (k mé velké radosti z mladé generace nebo třeba z řad kolegyň a kolegů, kteří se do ČR vracejí ze zahraničí, případně v zahraničí jsou), nadále vychází časopis CARGO.

Vždy ale zůstává mnoho věcí, o něž je třeba dál usilovat. Pokud budu mít tu důvěru a budu zvolena předsedkyní CASA, ráda bych společně s novým předsednictvem pracovala na:

 • udržení a rozvoji všech stávajících aktivit CASA;
 • zdárném průběhu šesté bienální konference CASA; podpoře konference WWA a Gellner Legacy;
 • dokončení novelizace etického kodexu;
 • co nejrychlejší obnově Gellnerovských seminářů, které byly přerušeny v důsledku pandemie COVID19;
 • pokračování dle mého názoru úspěšného „otevírání CASA novým členům a posílení zastoupení mimopražských pracovišť“ (tato věta je citací z mého minulého volebního programu a jsem ráda, že tento cíl se daří naplňovat);
 • vytváření podmínek pro další rozvoj časopisu CARGO;
 • vytváření podmínek pro činnost jednotlivých Sekcí CASA;
 • hledání cest k mezinárodní spolupráci CASA s jinými zahraničními asociacemi.

Moje zkušenost z předsednictva CASA je jednoznačná: nic z toho se nepodaří bez dobře fungujícího předsednictva jako celku a bez podpory a aktivního přístupu členstva. Věřím, že oboje bude mít CASA i nadále.

Kandidáti na člena/členku předsednictva

Nikola Balaš

Předpokládám, že mě v naší asociaci všichni neznají, proto považuji za vhodné se trochu představit. Je mi 34 let a jsem čerstvým absolventem doktorského studijního oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie na FHS UK.

Za posledních pár let jsem se podílel na organizaci řady aktivit v rámci CASA. Byl jsem členem volební komise, pomáhal jsem domluvit některé hosty na Gellnerovské semináře a částečně zajišťoval LHL v roce 2019. V uplynulém roce jsem byl součástí redakční rady časopisu Cargo a jedním z hodnotitelů soutěže o cenu CASA.

Kromě nemalých zkušeností s fungováním CASA můžu předsednictvu nabídnout pracovitost a spolehlivost. Pokud budu zvolen, mám v úmyslu do některých aktivit CASA zapojit i mladší ročníky (např. do Gellnerovských seminářů).

Jakub Grygar

Kolegové a kolegyně, ucházím se o vaši podporu ve volbě předsednictva CASA.

Jsem jedním ze zakládajících členů CASA, v letech 2010 – 2014 jsem byl šéfredaktorem časopisu Cargo. Působím na katedře sociologie ISS FSV UK, kterou také vedu.

Když jsme v roce 2008 naši organizaci zakládali, chtěli jsme, aby plnila několik cílů. Zaprvé, přáli jsme si, aby sloužila jako prostor pro setkávání antropologů a antropoložek působících na různých pracovištích. Vzájemné vymezování by nikdy nemělo jít tak daleko, aby se stalo překážkou vedení jakékoli rozpravy. Zadruhé, chtěli jsme zabránit opakování situace, kdy o odborných a etických standardech naší práce rozhodují kolegové z jiných, byť příbuzných oborů. Početně méně zastoupený obor není nutně odsouzen k tomu, aby jeho jménem mluvil někdo jiný. Zatřetí, plánovali jsme přispět ke zlepšování podmínek pro naši výzkumnou práci a její prezentaci. Náš obor si zaslouží mít funkční platformu k prezentaci vědecké a popularizační práce,

Jako člen předsednictva bych rád na tyto tři důrazy navázal. Jakkoli nyní máme víc členů, než jsme tehdy před dvanácti lety očekávali, stále zůstáváme ve značné míře organizací zaměstnanců a absolventů pražských pracovišť. Radikální přenos mnoha společenských i pracovních aktivit do online prostředí, který jsme všichni za uplynulý rok provedli, vidím jako příležitost, jak se vyvázat z našich prostorových omezení. Není důvod, aby aktivity CASA, od valné hromady, přes Gellnerovské semináře, po pracovní setkání jednotlivých sekcí, byly nadále určeny jen těm z nás, kteří se shodou okolností nachází zrovna v Praze. Platformy pro online setkávání nám nejenom umožňují vzdálenost mezi námi překlenout, ale mohou být i nástroji většího zapojení členů do činnosti CASA.

Postupně se proměňující hodnocení vědy na vědeckých pracovištích, kde mnozí z nás působí, nepřímo ovlivňuje i podobu výsledků, které produkujeme. CASA jistě nemůže být organizací, která by měla rozhodovat o tom, co a jak bude kterým pracovištěm hodnoceno. Měli bychom ale být slyšet v okamžiku, kdy by se mimo pozornost takovýchto hodnocení měla ocitnout relevance žánrů a metodických přístupů, které spoluustavují naši vědní disciplínu. Někdy může být přínosnější podpořit zájmy našich členů prostřednictvím samostatné organizace, než zevnitř institucí, kde jsme zaměstnáni. Bylo by dobré, kdyby k tomu CASA byla i nadále připravena.

Časopisu Cargo se bohužel dlouhodobě nedaří plnit účel, kvůli kterému jsme převzali jeho vydávání. To, co by naopak od časopisu fungovat mohlo, jsou Gellnerovské semináře, které bychom měli co nejrychleji obnovit. Spousta z nás by jistě přivítala ještě jinou možnost, jak své okolí seznámit se svou prací, než jen prostřednictvím vystoupení na bienálních konferencích CASA. Osobně také cítím potřebu dozvědět se více o tom, co děláte i vy. Co by naopak mělo být zachováno a dále s podporou členů i nečlenů CASA rozvíjeno, je soutěž studentských prací. Odměna oceněným studentům v podobě přetištění v Cargu se neujala, ale o to víc musíme přemýšlet ještě o jiných podobách vyjádření našeho uznání. V případě, že mne zvolíte jako člena předsednictva CASA, budu tyto důrazy ve své práci v předsednictvu prosazovat. Při respektu k vůli dalších členů budoucího předsednictva předesílám, že bych se rád věnoval organizaci Gellnerovských seminářů, které vidím mimo jiné i jako důležitou aktivitu k vytváření a udržování kontaktů jak mezi námi, tak mezi našimi kolegy v zahraničí.

Adam Horálek

Viz výše

Jaroslav Klepal

Jestliže přijetí kandidatury do předsednictva CASA v minulém volebním období pro mě bylo především o zaujetí vlastního aktivnějšího postoje v rámci naší profesní komunity, současnou nominaci vnímám do určité jako potvrzení smysluplnosti mého působení v předsednictvu i jako potřebu zachování kontinuity v rámci předsednictva.

V uplynulém období, komě běžné agendy, jsem měl možnost se spolupodílet na různorodých aktivitách jako je správa facebookového profilu CASA, vytváření nových webových stránek asociace, založení sekce pro medicínskou antropologii, která do asociace přivedla některé nové členky a členy, či příprava bienální konference. V následujícím období bych v těchto aktivitách, které na jedné straně zviditelňují asociaci a naši disciplínu za rámec členstva, a na straně druhé poskytují členkám a členům prostor pro vzájemnou diskuzi, rád pokračoval. Současně s odchodem některých členů z předsednictva bych rád převzal a rozvíjel agendu, které se dlouhodobě věnovali, jmenovitě soutěž o cenu CASA, případně „Gellnerovský seminář“.           

I nadále jsem přesvědčený, že CASA je smysluplnou a férovou platformou pro fungování a rozvíjení antropologie v České republice.

Michal Lehečka

Do předsednictva České asociace pro sociální antropologii kandiduji opakovaně, neboť bych rád po odchodu poloviny dosavadního předsednictva pomohl zachovat kontinuitu rozpracovaných aktivit a agend.

V posledních dvou letech jsem splnil převážnou většinu společných i individuálních cílů, které mi byly v předsednictvu přiděleny. Jedná se především o tyto činnosti:

 • Důsledný výběr členských příspěvků. Ty jsou z hlediska příjmů spolku nejdůležitějším zdrojem finančních prostředků. Po negativní bilanci rozpočtu v roce 2019 se mi podařilo finanční prostředky CASA během roku 2020 dostat do mírného finančního zisku.
 • Zajištění stabilizace členské základny spolku. Během posledních dvou let se spolek rozšířil o více než 20 členů. CASA tak v současnosti sestává z téměř 90 pravidelně platících členů.
 • Standardizace smluvních forem, které CASA a časopis Cargo využívají pro vyplácení externích služeb či zahraničních hostů.
 • Zajištění změny sídla a registrace nových stanov CASA, díky kterým je formálně v platnosti i volební a jednací řád CASA, jehož jsem spolutvůrcem.
 • Rozvíjení vztahů a komunikace s administrativou Rady vědeckých společností ohledně možnosti fundování aktivit našeho spolku (dotace na Cargo, příspěvky na členství mezinárodních profesních organizacích).
 • Aktivní spolupráce na přípravě a realizaci odložené bienální konference CASA v roce 2021.

Ve svém třetím volebním období chci – vzhledem k nabytým zkušenostem – přesunout těžiště své činnosti od převážně administrativních činností více do roviny běžné oborové agendy spolku. Proto bych rád během následujícího období:

 • Systematicky předal agendu hospodáře některé/mu z nových členů/členek předsednictva, v zájmu zajištění bezproblémového účetnictví v budoucnosti.
 • Převzal agendu spojenou se soutěží o CASA o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci.
 • S novými kolegy a kolegyněmi v předsednictvu nastavil podmínky pro realizaci další bienální konference v roce 2022 či 2023.
 • Představoval prostředníka předsednictva pro koordinaci s redakční radou časopisu Cargo a připravil podmínky pro realizaci nových stránek časopisu www.cargjournal.org (případně nového redakčního systému časopisu).
 • Podílel se na rozvíjení mediálních kanálů CASA (FB, případně další sociální sítě a pokračoval vpopularizaci antropologických přístupů v ČR.

Působil nadále v roli garanta formálních agend, které se s chodem spolku vážou. To znamená, zejména ve vztahu k jeho stanovám, volebnímu a jednacímu řádu a obecně k dodržování principů vtělených do občanského zákoníku, kterými se by se náš spolek měl řídit.

Barbora Stehlíková

Členkou CASA jsem od roku 2016 a význam této asociace vidím především v kapacitě sdružovat odborníky zabývající se jak přímo sociální antropologií, tak obory jí blízkými. To umožňuje nejenom sdílení znalostí a vzájemnou inspiraci, ale také společné působení na národní i mezinárodní úrovni. V případném zvolení do předsednictva CASA by pro mě bylo klíčové především udržení kontinuity činnosti asociace a zachování dosavadních aktivit na odpovídající úrovni. Vážím si činnosti předchozích předsednictev a domnívám se, že se pokusila udělat maximum, ať už pro zapojení institucí (např. formou Zvané přednášky CASA na počest Dr. Milana Stuchlíka), či pro rozšíření členů z řad studentů (prostřednictvím soutěže o cenu CASA). Ráda bych tak navázala na jejich kroky a pokračovala v jejich snažení. Připadá mi důležité dbát na vnitřní soudržnost asociace, na podporu jednotlivých členů a členek a jejich vzájemné komunikace a obohacování. Ráda bych se podílela na utváření takového zázemí, které bude všem členům a členkám napomáhat v rozvoji jejich vědeckého působení. Zároveň se domnívám, že bych díky svému smyslu pro pořádek mohla být užitečná i v oblasti finančního hospodaření asociace.

Markéta Zandlová

Viz výše