Etický kodex České asociace pro sociální antropologii

PDF ke stažení

Etický kodex České asociace pro sociální antropologii (CASA) vychází z Etického kodexu výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky.

Tento etický kodex formuluje základní etická východiska a postoje, k nimž se členové a členky CASA hlásí. Zde formulované problémové okruhy jsou podrobněji rozvedeny v Etických směrnicích CASA. Směrnice zohledňují nálezy etických panelů ustavených ke konkrétním případům a odrážejí výsledky širší diskuse o etice akademické a výzkumné práce, která v rámci asociace probíhá.

I. Obecné zásady

Členové a členky CASA:

 1. se ve své práci řídí zásadami uvedenými v tomto kodexu;
 2. vyžadují od svých spolupracovníků a spolupracovnic chování, které je v souladu s těmito zásadami;
 3. v mezích svých možností vyžadují od institucí, kde působí, aby vytvářely takové prostředí pro vědeckou činnost, která umožňuje a podporuje chování, které je v souladu s těmito zásadami;
 4. neobhajují a nekryjí chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu;
 5. zachovávají kritický postoj k vlastním poznatkům a výsledkům i k výsledkům svých spolupracovníků; jsou přístupní diskusi a věcným argumentům;
 6. obhajují svobodu vědeckého myšlení, vyjadřování, výměny názorů a informací;
 7. uznávají a sami ve vědecké obci šíří zásady spolehlivé, důvěryhodné vědecké práce a odmítají jakoukoliv vědeckou nepoctivost a porušování zásad uvedených v tomto kodexu.

II. Zásady výzkumné práce

Členové a členky CASA:

 1. zaměřují svůj výzkum na obohacení vědeckého poznání;
 2. provádějí výzkum tak, aby neohrozili účastníky a účastnice výzkumu, jejich životní prostředí či kulturní hodnoty;
 3. chrání soukromí a bezpečnost osob a institucí, které studují a o kterých píší;
 4. při získávání, výběru a hodnocení dat respektují zásady vědecké práce tak, jak jsou ustavovány vědeckou a výzkumnou praxí disciplíny, tímto kodexem a etickými směrnicemi CASA;
 5. zohledňují meze použitých metod zkoumání a na tato omezení upozorňují při zveřejňování svých výsledků ve formě expertiz a při prezentaci výsledků výzkumu širší veřejností;
 6. odpovídají za účelné a efektivní využívání prostředků na výzkum;
 7. předávají odborné veřejnosti výsledky svého výzkumu, které nepodléhají utajení.

III. Zásady zveřejňování poznatků a výsledků

Členové a členky CASA:

 1. mohou být uvedeni jako autoři a autorky nebo spoluautoři a spoluautorky publikace, pouze pokud tvůrčím způsobem přispějí k jejímu vzniku, např. k vytvoření dat, analýze, interpretaci, teoretickému zpracování dat nebo k sepsání publikace, a pokud se spoluautorstvím souhlasí;
 2. ve svých publikacích uznávají předchozí vědecký přínos kolegů a kolegyň ke zkoumanému problému, pokud na něj navazují nebo jej jinak rozvíjejí;
 3. při kritice, interpretaci nebo jiném využití cizích výsledků musí být jejich přístup adekvátní, bez snahy kolegy úmyslně poškodit;
 4. při citaci a užívání nálezů a poznatků jiných autorů a autorek uvádí zřetelný odkaz na příslušný zdroj, včetně nezveřejněných studentských prací;
 5. objeví-li ve svých publikacích významnou chybu, podniknou odpovídající kroky, např. dají vytisknout errata nebo jinou opravu.

IV. Zásady chování ke studujícím,

spolupracovníkům a spolupracovnicím

Členové a členky CASA:

 1. přijímají studující a spolupracovníky a spolupracovnice do pracovních týmů na základě jejich odborných schopností a etických postojů;
 2. vedou-li výzkumný tým, dbají na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci;
 3. posuzují studenty, studentky, spolupracovníky a spolupracovnice na základě dosažených výsledků a chovají se k nim spravedlivě; nevyžadují od nich činnosti, které patří k jejich vlastním povinnostem a nekladou na ně požadavky nepřiměřené jejich schopnostem a možnostem;
 4. předávají slovem i osobním příkladem své znalosti, dovednosti a zásady dobrého chování ve vědě studentům, studentkám, spolupracovníkům a spolupracovnicím;
 5. věnují se pedagogickému vedení studentů a studentek, rozvíjí jejich nezávislé kritické myšlení a zodpovědný přístup k práci a respektují jejich právo na svobodné vyjádření názorů na výzkum, výuku a vnitřní chod pracoviště;
 6. podporují kvalifikační růst studujících a podřízených výzkumných pracovníků a pracovnic i jejich badatelskou a publikační aktivitu a mezinárodní kontakty a uvádějí je mezi spoluautory publikace, pokud k jejímu vzniku přispěli analytickou činností nebo samostatným a kvalifikovaným sběrem materiálu;
 7. vyvozují praktické důsledky z případného neetického chování svých spolupracovníků a spolupracovnic.

V. Zásady pro posuzovatelskou, hodnotící,

oponentskou a expertní činnost

Členové a členky CASA:

 1. provádí jim zadanou posuzovatelskou nebo jinou hodnotící činnost osobně;
 2. chrání duševní vlastnictví autorů a autorek posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv; nepoužívají údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování odborného posudku a neposkytují je třetí osobě;
 3. neprodlužují záměrně hodnocení posuzované práce, aby dosáhli vlastních výhod či výhod pro třetí osobu;
 4. odmítají vypracovat odborné stanovisko, jehož závěry by mohly být ovlivněny jejich osobním zájmem, nebo na tuto skutečnost předem jasně upozorní; vystříhají se i dalších vědomých střetů zájmu;
 5. expertní stanoviska vyhotovují zodpovědně a v rámci své odborné kompetence;
 6. při hodnotitelských a oponentních řízeních postupují nestranně, dodržují pravidla zadavatele a vyžadují totéž od ostatních účastníků jednání.

VI. Postup při řešení sporných etických otázek

Sporné etické otázky se v České asociaci pro sociální antropologii řeší:

 1. v souladu se Stanovami asociace prostřednictvím etického panelu asociace, který dává předsednictvu asociace a valné hromadě doporučení ke konkrétním opatřením;
 2. závěry řešení musí být oznámeny všem zúčastněným i všem členům asociace a obsahovat opatření vedoucí k nápravě, pokud je porušení etiky vědecké práce zjištěno.